Xbox

Belgium Smokey 032 (WCR #164)

Latest Scores Achieved

28 - Double Back Damage$183,140,768SupercarXboxXBLMar.2004 - Jun.2008